AGB

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband hat een overeenkomst op afstand en deze zaken entsprochen, digitale inhoud en/of diensten Tür de ondernemer worden geleverd der Tür een derde partij op Basiskombi een afspraak sterben tussen derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken Kombi zijn herroepingsrecht;
3. Person von Consument:de natuurlijke stirbt niet handelt voor doeleinden sterben verband houden hat zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-beroepsactiviteit entsprochen;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: Gegevens sterben in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: Een overeenkomst sterben strekt Kleinkind de regelmatige das Hebeln des Kombis zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde Periode;
7. Duurzame gegevensdrager: Elch hulpmiddel – waaronder ook begrepen E-Mail – stirbt dat de consument von ondernemer im staat Pfahl om informatie aan Räuspern persoonlijk ist gericht, op te slaan op een sterben manier toekomstige raadpleging gebruik gedurende een Periode sterben ist afgestemd op het doel waarvoor de informatie ist bestemd, en sterben ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd AF te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: De natuurlijke rechtspersoon sterben producten, (toegang Kleinkind) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst sterben tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader Kombi een georganiseerd System voor verkoop op afstand Kombi producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij Kleinkind en hat het sluiten van de overeenkomst uitsluitend mede gebruik gemaakt wordt Kombi één meer technieken voor communicatie op afstand entsprochen;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I Kombi deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: Mitte dat kan worden gebruikt voor het sluiten Kombi een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Im Weißen Geschäft ist onderdeel Kombi Ja ich habe v.o.f Getan.
Naam ondernemer: Ja habe ich v.o.f Getan.
handelend onder de naam/namen: www.inwhiteshop.nl

Telefoonnummer: 010-4119476

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag Kombi 10:00 Uhr uur Kleinkind 17:00 Uhr uur
E-mailadres: info@inwhite.nl

KvK-nummer: 68815697
Btw-identificatienummer: 8576.04.272

NL75INGB0007879629

Indien de activiteit van de ondernemer ist onderworpen aan een relevanter vergunningstelsel: de gegevens über de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
• de beroepsvereniging-organisatie waarbij hij ist aangesloten;
• de beroepstitel, de Falten in de EU von de Europese Economische Ruimte waar deze ist toegekend;
• een verwijzing naar de beroepsregels stirbt im Kombi von Nederland toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn Kombi toepassing op Elch aanbod van de ondernemer en op elke Kleinkindstandplatz gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst Kombi deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk ist, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan im afwijking Kombi het vorige Deckel en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst Kombi deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Tür de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk ist, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg von op andere wijze kosteloos mürrischer worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke Produkt - des dienstenvoorwaarden Kombis toepassing zijn, ist en derde het Tweeddeckelkombi overeenkomstige toepassing en kan de consument zich im geval Kombi tegenstrijdige voorwaarden Rosse beroepen op de toepasselijke bepaling stirbt voor Räuspern het trifft sich gunstig ist.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving ist voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling Kombi het aanbod Tür de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt Kombi afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen von kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elch aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk ist wat de rechten en verplichtingen zijn, sterben aan de aanvaarding Kombi het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud Kombi het bepaalde im Deckel 4, Kleinkindstandplatz op het Moment-Kombi aanvaarding Tür de consument Kombi het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding Kombi het aanbod. Zolang de ontvangst Kombi deze aanvaarding niet Tür de ondernemer ist bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch Kleinkind erträgt komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht Kombidaten en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen von de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede Kombi sterben al feiten en factoren stirbt Kombi belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond Kombi dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, ist hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling aanvraag te weigeren aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij das Hebeln des Kombis het Produkt, de dienst digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk op zodanige wijze dat deze Tür de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument hat klachten terecht kan entsprochen;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument Kombi het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn Kombi het herroepingsrecht;
c. de informatie über den garanties en bestaande Dienst na aankoop;
d. de prijs hat inbegrip Kombi alle belastingen Kombi het Produkt, dienst digitale inhoud getroffen; voor zover Kombi toepassing de kosten Kombi aflevering; en de wijze Kombi betaling, aflevering uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indischer de overeenkomst een duur heeft Kombi meer dan één jaar des Kombis onbepaalde duur ist;
f. indischer de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. Im geval Kombi een ist duurtransactie de bepaling in het vorige Deckel slechts Kombi hebelnder toepassing op de eerste.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst hat betrekking Kleinkind de aankoop Kombi een Produkt gedurende een bedenktijd Kombi minimale 14 dagen zonder opgave Kombi redenen ontbinden entsprochen. Illustrierte von De ondernemer de consument vragen naar de reden Kombi herroeping, maar deze niet Kleinkind opgave Kombi zijn Wiederbastelraum (en) verplichten.
2. De im Deckel 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, een vooraf Tür de consument aangewezen derde, stirbt niet de vervoerder, ist, het Produkt heeft ontvangen:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, des een Türenräusperns aangewezen derde, het laatste Produkt heeft ontvangen. Illustrierte von De ondernemer, Handschuhe hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze über heeft geïnformeerd, een bestelling Kombi meerdere producten hat een verschillende levertijd weigeren entsprochen.
b. als de levering Kombi een Produkt bestaat uit verschillende zendingen onderdelen: de dag waarop de consument, des een Türenräusperns aangewezen derde, de laatste das Senden von het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige das Hebeln des Kombis producten gedurende een bepaalde Periode; de dag waarop de consument, des een Türenräusperns aangewezen derde, het eerste Produkt heeft ontvangen
Bij diensten en digitale inhoud stirbt niet op een materiële drager ist geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor Hebeln-Kombi digitale inhoud stirbt niet op een materiële drager ist geleverd gedurende minimale 14 dagen zonder opgave Kombi redenen ontbinden. Illustrierte von De ondernemer de consument vragen naar de reden Kombi herroeping, maar deze niet Kleinkind opgave Kombi zijn Wiederbastelraum (en) verplichten.
4. De im Deckel 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag sterben volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud stirbt niet op een materiële drager ist geleverd bij niet informeren über herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie über het herroepingsrecht het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd AF twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden Kombi dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande Deckel bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument sterben informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan hat het Produkt en de verpakking entsprochen. Hij zal het Produkt slechts uitpakken gebruiken im de Genossen sterben nodig ist om de aard, de kenmerken en de werking Kombi het Produkt riesengroßer te stellen. Het uitgangspunt hierbij ist dat de consument het Produkt slechts Illustrierte hanteren en inspecteren zoals hij dat in der een Strandschnecke zou mogen doen.
2. De consument ist alleen aansprakelijk voor waardevermindering Kombi het Produkt sterben het gevolg ist Kombi een manier Kombi hat sich omgaan getroffen het Produkt sterben verder gaat dan toegestaan im Deckel 1.
3. De consument ist niet aansprakelijk voor waardevermindering Kombi het Produkt als de ondernemer Räuspern niet voor bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie über het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Kombi von Uitoefening het herroepingsrecht Tür de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt Kombi zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn Türenmitte-Kombi het modelformulier voor herroeping op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, dagen vanaf de dag volgend op de in maar binnen 14 Deckel 1 bedoelde melding, zendt de consument het Produkt terug, overhandigt hij dit aan (een gemachtigde Kombi) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het Produkt zelf AF te halen. De consument heeft de terugzendtermijn im Elch geval in acht Genomännern als hij het Produkt terugzendt voordat de bedenktijd ist verstreken.
3. De consument zendt het Produkt terug hat alle geleverde toebehoren entsprochen, indische redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en passen de Tür de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies an.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening Kombi het herroepingsrecht leichter bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten Kombi het terugzenden Kombi het Produkt. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen von als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. De consument draagt geen kosten voor de volledige von gedeeltelijke das Hebeln des Kombis niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, Inders:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd hat het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd entsprochen;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen Kombi zijn toestemming; dessen
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
7. Als de consument gebruik maakt Kombi zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten Kombi rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding Kombi herroeping Tür de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst Kombi deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt bij retournering van de gehele bestelling ineens, alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten Tür de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde Produkt, dagen volgend op de dag waarop de consument onverwijld doch binnen 14 Räuspern de herroeping meldt. Kombi von Bij retournering een deel van de bestelling Tür de klant, zal de ondernemer de leveringskosten niet crediteren. Tenzij de ondernemer aanbiedt het Produkt zelf AF te halen, Illustrierte hij wachten hat terugbetalen Kleinkind hij het Produkt heeft ontvangen des Kleinkindes de consument aantoont dat hij het Produkt heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt entsprochen.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt hat een andere Methode entsprochen. De terugbetaling ist kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere Methodenkombi, der dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere Methode niet terug te betalen hebelt.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten Kombi het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten von diensten waarvan de prijs gebonden ist aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten sterben gesloten zijn tijdens een openbare Verschleierung. Onder een openbare, sich wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten Tür verschleiernd, de ondernemer worden aangeboden aan de consument stirbt persoonlijk aanwezig, ist de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder das Elidieren des Kombis een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht ist de producten, digitale inhoud en/of diensten AF te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering ist entsprochener uitdrukkelijke von begonnen voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling Kombi accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde Gegebenheit des Periode-Kombis uitvoering ist voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten hat betrekking Kleinkind vrijetijdsbesteding entsprochen, als in de overeenkomst een bepaalde Gegebenheit des Periode-Kombis uitvoering ist daarvan voorzien;
6. Volgens Genauigkeit van de consument vervaardigde producten, sterben Sie niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op Basiskombi een individuele keuze beslissing van de consument, dessen sterben duidelijk voor een specifieke Person bestemd zijn;
7. Producten sterben snel bederven een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten sterben om redenen Kombi gezondheidsbescherming hebelnden hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na ist verbroken;
9. Producten sterben na das Hebeln des Türenhunnen aard onherroepelijk vermengd zijn hat andere producten entsprochen;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs ist overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk ist Kombi schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde Audio--, Video-opnamen en computerprogrammatuur, hebelnder waarvan de verzegeling na ist verbroken;
12. Kranten, tijdschriften Zeitschriften, hat uitzondering Kombi abonnementen hierop getroffen;
13. De, der Kombi digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als hebelt:
a. de uitvoering ist entsprochener uitdrukkelijke von begonnen voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg Kombi veranderingen in btw-tarieven.
2. Im afwijking Kombi het vorige Deckel kan de ondernemer producten von diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, entsprochener variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan Inder zij het gevolg zijn Kombi wettelijke regelingen bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan Inder de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn Kombi wettelijke regelingen bepalingen; dessen
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen hat ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat entsprochen.
5. De in het aanbod Kombi producten diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde Genauigkeit, aan de redelijke eisen Kombi deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het Produkt geschikt ist voor ander dan normaler gebruik.
2. Tür von Een de ondernemer, speist toeleverancier, fabrikant importeur verstrekte zusätzlicher garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen sterben de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden Inder de ondernemer ist tekortgeschoten in de nakoming Kombi zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder zusätzlicher garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, speist toeleverancier, importeur producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten von vorderingen toekent sterben verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht ist in geval hij ist tekortgeschoten in de nakoming Kombi zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het im ontvangst nemen en bij de uitvoering Kombi bestellingen Kombi producten en bij de beoordeling Kombi aanvragen Kleinkind verlening Kombi diensten.
2. Kombi von Als Falten, der geldt het hebelt, richtet dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Getroffener inachtneming Kombi hetgeen hierover im artikel 4 Kombi deze algemene voorwaarden ist vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen hat bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren entsprochen, tenzij een andere ist leveringstermijn overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, indischen een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding passt het vorige Deckel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen an.
5. Kombi von Het risico beschadiging en/of vermissing Kombi producten berust bij de ondernemer Kleinkind het Moment-Kombi ist bezorging aan de consument von een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst sterben voor onbepaalde tijd ist aangegaan en die strekt Kleinkind het geregeld afleveren Kombi producten (elektriciteit daaronder begrepen) diensten, te allen tijde hat opzeggen inachtneming Kombi daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn Kombi zehn hoogste één maand getroffen.
2. De consument kan een overeenkomst sterben voor bepaalde tijd ist aangegaan en die strekt Kleinkind het geregeld afleveren Kombi producten (elektriciteit daaronder begrepen) diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur hat opzeggen inachtneming Kombi daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn Kombi zehn hoogste één maand getroffen.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden Kleinkind opzegging op een bepaald tijdstip in een bepaalde Periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij Türenräuspern zijn aangegaan;
o altijd hat opzeggen dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen entsprochen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst sterben voor bepaalde tijd ist aangegaan en die strekt Kleinkind het geregeld afleveren Kombi producten (elektriciteit daaronder begrepen) diensten, Illustrierte niet stilzwijgend worden verlengd vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. Im afwijking Kombi het vorige Deckelillustrierte een sterben overeenkomst voor bepaalde tijd ist aangegaan en die strekt Kleinkind het geregeld afleveren Kombi dag - nieuws-en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur Kombi maximaler drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen hat een opzegtermijn Kombi zehn hoogste één maand entsprochen.
6. Een overeenkomst sterben voor bepaalde tijd ist aangegaan en die strekt Kleinkind het geregeld afleveren Kombi producten diensten, Illustrierte alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde Illustrierte opzeggen hat een opzegtermijn Kombi zehn hoogste één maand entsprochen. De opzegtermijn ist zehn hoogste drie maanden im geval de overeenkomst strekt Kleinkind het geregeld, maar Wärter dan eenmaal pro maand, afleveren Kombi dag - nieuws-en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst hat beperkte duur Kleinkind het geregeld ter kennismaking afleveren Kombi dag - nieuws-en weekbladen en tijdschriften (proef-kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef-von kennismakingsperiode entsprochen.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur Kombi meer dan een jaar heeft Illustrierte hat de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde een opzegtermijn Kombi zehn hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten entsprochen.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders ist bepaald in de overeenkomst aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, bij het ontbreken een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst Kombi. Im geval Kombi een overeenkomst Kleinkind het verlenen Kombi een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop Kombi producten aan consumenten Illustrierte de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden Kleinkind vooruitbetaling Kombi meer dan 50 %. Wanneer vooruitbetaling ist bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling von dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte von vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) voldoet, ist deze, nadat hij Tür de ist ondernemer gewezen op de te betaling en de ondernemer de consument een termijn später Kombi 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven Kombi betaling binnen deze 14-dagen-termijn, über das het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door Räuspern gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximal: 15 % über openstaande bedragen Kleinkind 2.500 €, =; 10 % über de daaropvolgende 2.500 €, = en 5 % über de volgende 5.000 €, = haben een minimalen Kombi 40 €, = getroffen. De ondernemer kan zehn voordele van de consument afwijken Kombi genoemde bedragen en percentages.
5. Bij betaling hat Klarna heeft u de mogelijkheid om achteraf te betalen entsprochen. De algemene voorwaarden Hefe u hier.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt über een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten über de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn Kombi dagen gerekend vanaf de datum 14 Kombi ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt Tür de ondernemer binnen de termijn Kombi haben 14 dagen geantwoord een bericht Kombi ontvangst en een indicatie blasserer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten entsprochen.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht im onderling Überbein kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar ist voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, ist uitsluitend Nederlands recht Kombi toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende von afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel Kombi deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze zehn Tür de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

[Zeit] vor Minuten, von [Standort]
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind so eingestellt, dass alle Cookies zugelassen werden, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Klicken Sie auf Cookies akzeptieren, um die Website weiterhin zu nutzen.
Sie haben erfolgreich abonniert!
Diese E-Mail wurde registriert
ico-collapse
0
zuletzt angesehen
ic-cross-line-top
Nach oben
ic-expand
ic-cross-line-top